Broker ubezpieczeniowy - szkolenia, kursy, wymagania, jak zostać, kim jest

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Szkolenia dla Brokerów Ubezpieczeniowych

Broker ubezpieczeniowy to osoba fizyczna lub prawna, posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności brokerskiej na podstawie Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zezwolenie takie jest niezbędne do tego, aby taką działalność wykonywać, inaczej jest ona niedopuszczalna a nawet karalna. Każdy broker musi być wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, co jest podstawą wykonywania jego działalności. Ma również obowiązek zgłoszenia do rejestru wszystkich osób, przy pomocy, których wykonuje czynności brokerskie. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych jest jawny i dostępny dla osób trzecich.

Broker jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, wykonującym czynności w imieniu lub na rzecz klienta (w przeciwieństwie do agenta ubezpieczeniowego, który reprezentuje dane towarzystwo ubezpieczeniowe), zwane „czynnościami brokerskimi” – broker działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez klienta, ściśle w zakresie określonym tym pełnomocnictwem. Jest więc niezależnym pośrednikiem między osobą zamierzającą się ubezpieczyć a zakładem ubezpieczeniowym. Według Kodeksu Etycznego Brokera wobec ubezpieczonych, broker powinien zapewnić swym klientom rzeczową, obiektywną radę i wyjaśnienia. Ponadto jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskał w związku z działalnością brokerską, również po rozwiązaniu umowy ze zlecedniodawcą. Wynagrodzenie za pośrednictwo (kurtaż) jest płacone brokerowi przez zakład ubezpieczeń. Klient nie ponosi więc z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Na podstawie rodzaju podejmowanych wyróżniamy brokerów:

 • ubezpieczeniowych – zawierają i wykonują umowy ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub pośredniczą przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego
 • reasekuracyjnych – zawierają i wykonują umowy reasekuracyjne w imieniu zakładu ubezpieczeń lub pośredniczą przy zawieraniu umów reasekuracyjnych na rzecz zakładu ubezpieczeniowego

Wśród brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych wyróżniamy brokerów:

 • pełnomocników – mają umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu zleceniodawcy
 • pośredników – posiadają kompetencje do dokonywania czynności faktycznych na rzecz zleceniodawcy

Wyróżniamy również brokerów:

 • stałych – są powiązani ze zleceniodawcą umową agencyjną lub umową na warunkach zlecenia
 • ad hoc – łączą ich ze zleceniodawcą bądź to umowa zlecenia, bądź to umowa na warunkach zlecenia

Każdy broker ubezpieczeniowy podlega z tytułu wykonywania działalności brokerskiej obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje szkody wyrządzone:

 • osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej
 • ubezpieczającemu
 • ubezpieczonemu
 • osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia

Warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej

1. Osoba fizyczna

 • miejsce zamieszkania w Polsce
 • ma co najmniej średnie wykształcenie
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowym
 • zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskie
 • daje rękojmię należytego prowadzenia działalności brokerskiej
 • zawarła umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej tej działalności

2. Osoba prawna

 • ma siedzibę na terytorium Polski
 • wszyscy członkowie zarządu
  • dają rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej
  • maja co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadaja pełną zdolność do czynności prawnych
  • nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowym
 • przynajmniej połowa członków zarządu
  • zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskie
 • zawarła umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej tej działalności

Zadania brokera

 • zawieranie lub doprowadzanie do zawarcia umów ubezpieczenia
 • wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia
 • identyfikowanie ryzyka i  zarządzanie nim
 • administrowanie polisami ubezpieczeniowymi
 • uczestniczenie w procesie likwidacji szkody

Za wyjątkiem składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu klientów, broker może powyżwsze zadania zlecić innm podmiotom jeśli wymagają specjalistycznej wiedzy.

Każdy broker ubezpieczeniowy powinien przede wszystkim przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej udzielić na piśmie porady, która będzie oparta na wszechstronnej i rzetelnej analizie dostępnych ofert ubezpieczenia. Analiza powinna zawierać pisemne oświadczenie brokera na temat tego, w jaki sposób taka rekomendacja została opracowana.

Broker ubezpieczeniowy nie może

 • wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych
 • pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń
 • być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń
 • posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu ( jeśli jednak je posiada lub nabył to jest obowiązany powiadomić o tym organ nadzoru)

Akty prawne

Egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 października 2014

Wykaz dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 września 2014

Wnioski o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 września 2014

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 lutego 2015

Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna - USTAWA z dnia 11 września 2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej


Terminy kursów

W celu zapoznania się z terminami kursu oraz szczegółami organizacyjnymi, zapraszamy na naszą nową stronę internetową. Będziecie Państwo mogli również dowiedzieć się dlaczego warto wziąć udział w kursie przygotowując się do egzaminu.

zobacz terminy kursu


NOWY